ADULT HOCKEY - 24 HOCKEY INVITE SKATE - WEDNESDAY NIGHT